NærHeden gør status med ekstern evaluering

 • Nærheden 2023 8 Web
En evaluering af byudviklingsprojektet Nærheden har sat spot på, om det er lykkedes at indfri visionerne for den nye bydel vest for København. NærHeden P/S deler resultaterne i en ny publikation.

Den nye bydel Nærheden i Hedehusene vokser i lyntempo, og i 2023 kunne byudviklingsprojektet fejre tiårs jubilæum med alle byggefelter solgt og halvdelen af beboerne flyttet ind. Det fik sidste år bestyrelsen for selskabet bag til at bestille en evaluering hos Rambøll Management.

- Vi har ønsket en uafhængig ekstern evaluering for at blive kloge på, i hvilken grad det er lykkedes at realisere visionerne for fremtidens forstad. Det har vi nu fået et endnu klarere billede af – og dermed også af vores pejlemærker for de sidste år af projektets tid. Og konklusionerne – dem vil vi gerne dele med andre interesserede, fortæller Carsten Koch, bestyrelsesformand for NærHeden P/S.

NærHeden P/S præsenterer nemlig evalueringens hovedresultater i en ny publikation, som kan downloades fra projektets hjemmeside. Evalueringen, som er gennemført i 2023, er blandt andet baseret på dataanalyser og interviews med aktører både i og omkring projektet samt beboere i bydelen.

Bred opbakning og høj kontinuitet bag fremdriften

Evalueringen peger på en række drivkræfter i projektet som særligt vigtige for, at Nærheden i dag er godt på vej til at realisere bydelen og dermed i store træk de ambitioner, som Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg i 2013 gav hinanden håndslag på i en partnerskabsaftale.

En meget bred opbakning blandt ejere og samarbejdspartnere om projektets vision og udviklingsplan har ifølge Rambøll været afgørende sammen med en kompetent byledelse med meget begrænset udskiftning blandt de drivende kræfter. Fremdriften skyldes ifølge evalueringen også, at selskabet har evnet at udnytte en gunstig markedssituation og at udvise fleksibilitet for at få enderne til at mødes i forhandlinger med bygherrer.

Natur og fællesskaber tiltrækker

Samtidig viser Rambølls interviews med beboere i Nærheden, at nogle af de centrale argumenter for tilflytning - den lette adgang til natur og til fællesskaber - netop er noget af det, som beboerne finder tiltrækkende ved bydelen foruden den nemme adgang til København med tog eller bil.

Endelig lægger evalueringen vægt på, at beboere har været involveret i tilrettelæggelsen af fælles faciliteter som byhaver og indretningen af det første kvarterhus, som er et fælleshus for alle beboerne.

Siden byudviklingsprojektet blev skudt i gang for nu elleve år siden, har en vision med fem punkter været den overordnede ledetråd, som er konkretiseret i projektets udviklingsplan. Udover fællesskaber, nærheden til naturen og borgerdeltagelsen handler visionen også om at tilbyde et højt niveau af offentlig og privat service i bydelen.

Café blandt opfølgningspunkterne

På det punkt fremhæver evalueringen især Høje-Taastrup Kommunes placering af en ambitiøs skole, Læringshuset med tilhørende daginstitution som vigtig for, at bydelen har kunnet tiltrække mange børnefamilier. Også den centralt beliggende SuperBrugs tilskrives en vigtig funktion. Til gengæld peger evalueringen på, at beboerne savner tilbud som en café eller restaurant.

- Evalueringen bruger vi til at skærpe vores blik for, hvor vi især skal sætte ind, og her er vi helt enige i ønsket om en café og andre serviceerhverv, der kan skabe byliv - så det går vi efter, rammerne er etableret. Derudover vil vi fortsat arbejde for kvaliteten i de dele af området, som endnu ikke er færdigbygget, og som noget nyt vil vi gå ind i et samarbejde med bydelens investorer og andre aktører om de steder, hvor der er bygget, for at sikre, at bydelen bevarer sin attraktivitet og kvaliteter i årene fremover, siger Carsten Koch.

Bæredygtighedsvision kun delvist opfyldt

Ét enkelt punkt i visionen for Nærheden er ikke opfyldt på den måde, som det er beskrevet i partnerskabsaftalen fra 2013, nemlig at bydelen ”skal være CO2-neutral og bæredygtig i alle henseender”. Her peger evalueringen på, at særligt målet om CO2-neutralitet har været for ambitiøst i forhold til, hvad der har været praktisk realiserbart, hvilket NærHeden P/S også selv har konkluderet for en årrække siden.

Alligevel vurderer Rambøll, at Nærheden har realiseret mange af ambitionerne på området, samtidig med at projektet har skullet balancere de forskellige hensyn, der ligger i at arbejde helhedsorienteret med bæredygtighed.

I forhold til klima og miljø fremhæver evalueringen især, at det er lykkedes at understøtte andre transportformer end bilen i kraft af nem adgang til Hedehusene Station og gode forhold for fodgængere og cyklister. Også bydelens lavtemperaturfjernvarme fremhæves som en god løsning, om end den heller ikke er CO2-neutral i sig selv.

Færre boligkvadratmeter – bedre byrum

En fuldstændig opfyldelse af bæredygtighedsvisionen er ikke det eneste centrale punkt, hvor projektet har justeret på ambitionerne undervejs. Evalueringen peger på, at projektets ejere og ledelse især var fleksible, da bebyggelsesprocenten på et tidspunkt blev nedjusteret for at give plads til mere attraktive byrum.

Den justering betød også, at det forventede indbyggertal i Nærheden blev reduceret fra det oprindelige ca. 10.000 til 7.-8.000 beboere. Af disse er de første godt 4.000 nu flyttet ind, og NærHeden P/S forventer, at bydelen er helt færdigudviklet i 2028 - ti år tidligere end planlagt.

 

Visionen for Nærheden

I partnerskabsaftalen fra 2013 gav Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg hinanden håndslag på at forfølge en vision med fem punkter:

 • Fællesskaber, aktiviteter og trivsel gør Nærheden til en magnet for bosætning
 • Nærheden har et højt kvalitetsniveau med attraktiv privat og offentlig service
 • Natur, landskab, søer og byen skaber livskvalitet, sundhed og herlighedsværdi
 • Nærheden er CO2-neutral og bæredygtig i alle henseender, både i miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk forstand
 • Interessenter, borgere og andre aktører deltager aktivt i udviklingen af den nye bydel  

 

 

 • Nærheden 2023 5 Web Boliger i Nærheden med Loopet i forgrunden Foto: Candello Media
 • Skoleparken Web Skoleparken i Nærheden med Læringshuset i baggrunden. Foto: Tine Binau, NærHeden P/S
 • Kvarterhus Web Beboere ved Kvarterhuset Foto: Ole Vedel
 • Loopet Med Trædesten Web Loopet med boliger i baggrunden. Foto: Tine Binau, NærHeden P/S
 • Junglebanen Web Legende børn i junglebane i Loopet. Foto: Elverdal
 • Nærheden 2023 4 Web Loopet er en gennemgående grøn forbindelse i Nærheden. Foto: Candello Media